Elite Units of the Sengoku Jidai

Screenshots of the extra 10 units of the segoku Jidai DLC.